ОЛЕКСАНДР НАЙДЕН – СУЧАСНИЙ ДОСЛІДНИК ДАВНЬОЇ ТРАДИЦІЇ НАСТІННИХ РОЗПИСІВ УМАНЩИНИ ТА ПОДІЛЛЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2024.2.20

Ключові слова:

Олександр Найден, народне мистецтво, декоративно-ужиткове мистецтво, хатні розписи, настінні розписи, стінописи

Анотація

З’ясовано передумови виникнення та поширення народних стінописів Уманщини й суміжного Поділля – історико-етнокультурного регіону, надзвичайно багатого на селянські малювання, з їх яскравими місцевими особливостями та понад столітнім активним побутуванням, які залишили помітний слід у національній культурі. Через недовговічність матеріалів, у першу чергу – поверхні стіни, на яку наносилися малюнки, їхнє довготривале збереження було майже неможливим. Цілий пласт пам’яток міг бути безповоротно втрачений, якби не зарисовки, світлини, кальки та свідчення дослідників, які вивчали розписи у першій половині ХХ ст., зокрема – Василя Кричевського, Вадима Щербаківського, Данила Щербаківського, Всеволода Бушена, Євгенії Берченко, Костянтина Широцького, Володимира Гагенмейстера, Аркадія Зарембського, Афанасія Бежковича, Костянтина Кржемінського, Марії Щепотьєвої, Єлизавети Левитської, Петра Юрченка, Бориса Бутника-Сіверського, Віктора Самойловича. У наступному поколінні виділяється постать Олександра Найдена, доктора мистецтвознавства, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (2010). Учений систематизував матеріали збирачів минулого, глибоко та різнобічно проаналізував їх і доповнив новими даними. Саме осмисленню значення для мистецтвознавства й культурології праць О. Найдена і присвячено цей матеріал. В роботі були застосовані такі методи: теоретичний – для узагальнення й аналізу літератури; аналітичний – в науковому розборі праць дослідника, визначенні їхньої структури, об’єкту, предмету і методів дослідження, висновків, автора; порівняльний – для окреслення місця праць О. Найдена в загальному мистецтвознавчому процесі. Наукова новизна – у вивченні взаємопов’язаного комплексу праць О. Найдена, що стосуються світоглядних засад розписів, їхньої семантики та стилістичних особливостей; спробі представити в узагальненому вигляді головні ідеї, покладені дослідником в основу його наукового аналізу та порівняти їх з попередниками. Висновок: О. Найдену вдалося створити струнку концепцію виявлення та розкриття сутності розписів з погляду поетики, космізму, фольклорності. Вченим уперше введено значну кількість пам’яток у науковий обіг, здійснено мистецтвознавчий, етнологічний, знаковий аналіз орнаментів.

Посилання

Кричевский В. Архитектура и народное творчество. Архитектурная газета. Москва. 1937. № 17.

Щербаківський В. Орнаментація української хати. Рим, 1980. 104 с.

Щербаківський Д. Символіка в українському мистецтві. І. Виноградна лоза. Збірник Секції мистецтв Укр. наук. тов-ва. Вип. І. Київ, 1921. С. 55–74.

Бушен В. Настінне малювання в Українській РСР. Народна творчість та етнографія. 1960. Книга 4. Варто додати, що основі власних замальовок 1946 року він упорядкував «Альбом матеріалів настінного розпису на Уманщині та Кам’янець-Подільщині». До нього уввійшли 95 таблиць з ілюстраціями; 1952 року – альбом «Настенная роспись в народной архитектуре Украины», що складається із вступної розвідки та 74 ілюстрацій. Обидва альбоми не були надруковані (І. Ходак. Бушен Всеволод Дмитрович. Словник художників України. Біобібліографічний довідник. Книга 1: А-В. Київ: Видавництво ІМФЕ, 2019. С. 179–180).

Берченко Е. Выставка украинской народной живописи (росписи хат). Государственный институт истории искусств: секция изучения крестьянского искусства социологического комитета. Ленинград, 1928. 3 с.

Берченко Є. Настінне мальовання українських хат та господарських будівель при них. Зошит 1. Дніпропетровщина. Харків; Київ: Держ. вид-во України, 1930. 41 с.

Берченко Є. Про настінні розписи українських хат на Катеринославщині. Науковий збірник харківської науково-дослідчої катедри історії української культури. Етнолого-краєзнавча секція. Вип.1. Ред. О. Ветухов. Державне видавництво України, 1927. С. 71–92.

Берченко Є. Як збирати матеріал до настінних розписів. Мистецтвознавство. Збірник 1-й. Харків, 1928. С. 28–35.

Шероцкий К. Очерки по истории декоративного искусства Украины. Киев: Тип. «С. В. Кульженко», 1914. 141 с.

Гагенмейстер В. Селянські настінні розписи Кам’янеччини: Матеріали до вивчення українського селянського мистецтва. Кам’янець-Подільський. Вид. Камянець-Подільської худ.-промислової профшколи, 1930. 63 с.

Зарембский А. Народное искусство подольских украинцев. Ленинград: Издание государственного Русского музея, 1928. 48 с.

Бежкович А. Український народний настінний розпис. Народна творчість та етнографія. 1957. № 4. С. 121–128.

Кржемінський К. Стінні розписи Уманщини: мотиви орнаменту. Камянець-Подільський: Вид. Камянець-Подільської худ.-промислової профшколи, 1926. 96 c.

Щепотьева М. Розписи хат в с. Ходоровцях на Кам’янеччині. Київ, 1928. 31 с.

Левитська Л. Селянський розпис на Поділлі. Київ, 1928. 46 с.

Юрченко П. Народное жилище Украины. Москва. Государственное архитектурное издательство Академии архитектуры СССР, 1941. 85, [3] с.

Бутник-Сіверський Б. Українське радянське народне мистецтво. Київ: Наукова думка, 1966. 220 с.

Самойлович В. Народна творчість в архітектурі сільського житла. Київ: Держбудвидав УРСР, 1961. 340 с.

Безпалько І. Хата як віночок. Україна. 1994. № 5–6. С. 24–26.

Косміна Т. Сільське житло Поділля кінця ХІХ–ХХ ст. Київ: Наукова думка, 1980. 189 с.

Шероцкий К. Очерки по истории декоративного искусства Украины. Киев: Тип. «С. В. Кульженко», 1914. 141 с.

Найден О. Орнамент українського народного розпису. Київ: Наукова думка, 1989. 134 с.

Студенець Н. Традиційний стінопис Поділля кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, 2010. 224 с.

Найден О. Бесіда, записана в Києві Анастасією Швидюк 16 січня 2024 року.

Найден О., Ходак І. Квітка на комині. Настінні розписи Уманщини першої половини ХХ століття. Історія, семантика, образи. Київ: Стилос, 2013. 304 с.

Смолій Ю. Хатнє малювання. Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. Т. 3. Мистецтво ХІХ століття. Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, 2009. С. 181–189.

Юдкін І. Олександр Найден. Вісник археології, мистецтва, культури «Ант». 2007–2008. Вип. 19–21. С. 114–115.

Найден О. Народна картина «Ангел стереже дітей». Розвідки щодо походження, семантики та образних факторів. Київ: Стилос, 2008. 112 с.

Найден О. Українська народна картина. Поетика. Семантика. Космологія. Київ: Стилос, 2018. 240 с.

Найден О., Бабак М. Народна ікона Середньої Наддніпрянщини XVIII–XX ст. у контексті селянського культурного простору. Київ: Видавництво: ЗАТ «Книга», 2009. 548 с. Видання відзначене Національною премією України імені Тараса Шевченка 2010 року.

Найден О. Дещо про форми народного мистецтва, особливості їх виникнення та функціонування в середовищі. Вісник археології, мистецтва, культурної антропології «Ант». 2002. № 7-9. С. 65–67.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-05

Як цитувати

Швидюк-Богдан, А. С., & Селівачов, М. Р. (2024). ОЛЕКСАНДР НАЙДЕН – СУЧАСНИЙ ДОСЛІДНИК ДАВНЬОЇ ТРАДИЦІЇ НАСТІННИХ РОЗПИСІВ УМАНЩИНИ ТА ПОДІЛЛЯ. Український мистецтвознавчий дискурс, (2), 169–181. https://doi.org/10.32782/uad.2024.2.20