АВТОРСЬКА МОДЕЛЬ МИСТЕЦТВА В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2021.2.6

Ключові слова:

український живопис, контекстуальність, концептуалізація дійсності, конструктивна ідея, художній простір твору, національна модель, конвенціональна модель, авторська модель, культуротворчість

Анотація

Розглянути роль авторської концепції у новій репрезентації художньої картини світу, дослідити авторські візії у поступі українського живопису в руслі модернізму, авангарду, постмодернізму та інших стилів, показати, що зміна просторового мислення зумовлює зміну художнього вираження ідеї, ґенезу нових напрямів, реалізації художнього експерименту, обґрунтувати принципи формування «авторської моделі живопису» є одним з важливих напрямів українського мистецтвознавчого наукового дискурсу. У мистецтвознавстві найбільш досліджуваною є творчість художника. Авторська картина світу має аксіологічну основу, проявляючись в образній та художній формі живопису, визначає його поступ. Поняттям «авторська концепція», «авторська візія», «авторська картина світу» розкривають творче спрямування митця, його ціннісно-світоглядні засади концептуалізації дійсності в конкретних художніх формах. Широке коло ідей, концепцій, зокрема образів, позначених різною емоційною тональністю, властиве ро- мантичному живопису, в якому продовжувалися експерименти з вибором точки зору в розкритті теми, моделюванням вільної динамічної композиції. Дані перетворення дали імпульс для багатьох нових практик, в яких на основі перцепції художника виражалася дійсність в умовних формах, знаках, еквівалентних означуваному. Модернізм реалізовував різні стратегії – автономність, самопізнання культури, естетизм, художній експерименталізм, програмний концептуалізм тощо. В них визначальною була роль автора, його модель світу, що ґрунтувалася на особливостях світосприйняття, способах мислення, бачення і пізнання дійсності, а також інтеграція досягнень науки. Простежимо цей взаємозв’язок в працях учених. Культуротворчий потенціал українського живопису визначає не лише традиція, культурні, духовні, естетичні та художні цінності, в сучасних умовах необхідно враховувати нову реальність, привнесену цифровізацією багатьох сфер життя і діяльності людини. Ця нова реальність стала умовою зв’язку людини зі світом, змінила фокус його пізнання, надала широкий інструментарій для творчого самовираження, професійного зростання й реалізації мистецьких проектів, водночас генерації нових напрямів розвитку мистецтва на основі синтезу візуального та цифрового контенту, їхніх технологій та репрезентацій.

Посилання

Экспериментальное искусство: Влияние теории на художественное творчество / Сб. ст. под ред. О. Личчиарделло, С. Ломбардо, В. Петрова. Москва : ГИИ, 2011. 412 с.

О. Мурашко = O. Muraschko / стаття К. Сліпка-Москальцева ; [заг. ред. А. Березинського]. Харків : Рух, 1931. 55 с., [9] арк. іл. : портр.

Гординський С. На великих шляхах: До проблем сучасного українського образотворчого мистецтва. Українське мистецтво: Альманах. Мюнхен, 1947. Вип. І. С. 26–30.

Нилус П. Изобразительное искусство 1901-1910 годов. Одесские новости. 1911. 1 січня: Цит. за: Савицька Л. Художня критика в Україні: Друга половина ХІХ – початок ХХ ст.: Хрестоматія. Київ : ТОВ «Кадри», 2001. С. 268.

Труш І. Нові напрями в малярстві. Літературно-науковий вісник. 1899. Річник ІІ. Т. V. С. 143–155.

Авратинський Ол. Нова течія в мальовництві і виставка картин сезону 1910–1911 рр. Українська хата. 1911. 33. С. 165–169.

Асєєва Н. Історія побутування поняття «імпресіонізм» на терені вітчизняної художньої культури. Імпресіонізм і Україна: Альбом / авт. проекту А. Мельник, авт. статей Н. Асєєва, О. Денисенко, О. Жбанкова. Київ : ПФ «Галерея», 2011. 240 с.

Асєєва Н. Ремінісценції імпресіонізму в українському живопису ХХ ст. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. / Редкол. : В. Сидоренко (голова) та ін. ; Ін-т сучас. мист-ва Акад. мист-в України. В 2 кн. Київ : Інтертехнологія, 2006. Кн. 1. С. 122–161.

Асєєва Н. Українсько-французькі художні зв’язки 20–30-х років ХХ ст. Київ : Наукова думка, 1984. 125 с.

Avantgarde & Ukraine : [Villa Stuck Munchen: 6.Mai - 11. Juli 1993] / J. Birnie Danzker, Igor Jassenjawsky, Joseph Kiblitsk. München: Klinkhardt&Bierman, 1993, 198 p. : ill. ; 29 cm.

Павлуцкій Г. Новое направление в живописи. Кубизмь и нео-футуризмь. Искусство вь Южной Россіи: живопись, графика, художєствєнная пєчать. Кієвь. 1913. №9–10. С. 447–450.

Рожицын В. Искусство и падающий мир. Сборник нового искусства. 1919. С. 20–23.

Шмит Ф. Революция и искусство. Сборник нового искусства. 1919. С. 17–19.

Маркаде В. Селянська тематика в творчості Казіміра Севериновича Малевича (1878–1935). Сучасність. 1979. № 2. С. 65–76.

Андрей Наков. Беспредметный мир. Абстрактное и конкретное искусство. Россия и Польша / Е.М. Титаренко (пер.). Москва : Искусство, 1997. 417 с.: ил.

Горбачов Д. На карті українського авангарду. Український класичний авангард і сучасне мистецтво=Ukrainian Avantgarde & Contemporary Art: Міжнародний ART фестиваль, Київ, 1-4 червня 1996 Центр «Український Дім»; Odense, 21. October – 10. November 1996 Museum of Funen Art: Каталог / Віктор Хаматов (уклад.). Київ : Асоціація артгалерей України, 1996. С. 14–18.

Український авангард 1910–1930-х років. Альбом / Авт. вступної статті та упоряд. Д.О. Горбачов. Київ : Мистецтво, 1996. 400 с.: іл.

Найден О., Горбачов Д. Малевич мужицький. Хроніка 2000. 1993. №3–4 (5-6). С. 210–231.

Українські авангардисти як теоретики і публіцисти / Упоряд. : Д. Горбачов, О. Папета, С. Папета. Київ : Тріумф, 2005. 382 с.

Малевич та Україна. «Він та я були українці»: Антологія / Упоряд. Д. Горбачов, С. та О. Папета. Київ : СІМ Студія, 2006. 456 с., 260 іл.

Тарасенко О.А. Проблема национального стиля в живописи модерна и авангарда (творчество украинских и русских художников конца XIX – начала XX вв.) : автореф... д-ра искусствоведения: 17.00.05 – изобразительное искусство / Южноукраинский гос. педагогический ун-т им. К.Д. Ушинского. Львів, 1996. 47 с.

Асеева Н.Ю. Украинское искусство и европейские художественные центры: Конец ХІХ – нач. ХХ века. Киев : Наук. думка, 1989. 199 с.: ил.

Нога О. Малярство українського авангарду 1905–1918 роки. Львів : Українські технології, 1999–2000. 240 с.

Три всесвітньо невідомі постаті українського авангарду: Євген Сагйдачний, Михайло Гаврилко, Наталія Давидова / Авт-упоряд. О. Нога, І. Кодлубай, Т. Девдюк, Б. Савицький, Я. Бобош. Львів : «ЛОГОС», 1994. 188 с.

Габелко В. Національний авангард 20–30-х років / В. Габелко. Музика: науково-популярний журнал з питань музичної культури. 1997. № 6. С. 20–22.

Лобановський Б., Говдя П. Українське мистецтво другої половини XIX – початку XX ст. Київ : Мистецтво, 1989. 204, [2] c.

Лобановський Б. Авангардизм. Мистецтво України. Київ, 1995. Т. 1. С. 9.

Федорук О. Український авангард. Перетин знаку. Вибрані мистецтвознавчі статті: У 3 кн. Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. Кн. 1. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Київ : Вид. дім А+С, 2006. С. 9–68.

Писанко М. Рух, простір і час в образотворчому мистецтві [Текст] / М.М. Писанко. Київ : Вища шк., 1995. 63 с. + 16 арк. іл.

Станкевич М. Проблема етномистецької традиції в модерні й авангарді. Автентичність мистецтва = Authenticity of Art: Питання теорії пластичних мистецтв: Вибрані праці. Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва, 2004. С. 91–100.

Савицька Л. Мистецтво України в контексті художнього життя межі століть. 1890–1910-ті роки : автореферат дис. на здобуття наук. ступ. д-ра мист-ва. Київ, 2006. 36 с.

Сидоренко В.Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / Ін-т проблем сучасн. мист-ва АМУ. Київ : ВХ [студіо], 2008. 187 с. : іл.

Лагутенко О. На перехресті традицій та авангарду. Книжкова графіка «нарбутівців». Родовід. Наукові записки до історії культури України: дослідження; архівні матеріали; публіцистика. 1994. Число 7. С. 9–24.

Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття: загальноєвропейські тенденції та національні особливості розвитку : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства: 17.00.05 / Лагутенко Ольга Андріївна; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2008. 36 с.

Диченко І. Панегірик Великої Утопії чи український авангардний живопис очима колекціонера. Малевич плюс : каталог. Київ, 1994. С. 5–9.

Ємельянова Т. Абстракціонізм в контексті культуротворчих процесів ХХ століття (естетико-мистецтвознавчий аналіз) : автореф. дис... канд. філос. Наук : 09.00.08 / Т.В. Ємельянова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2002. 14 с.

Канішина Н. Художньо–естетичні засади українського авангардного мистецтва першої третини ХХ ст. : авторф. дис. на здобут. ступ. канд. філософ. наук. Київ, 1999. 20 с.

Кашуба-Вольвач О. Олександр Богомазов: Автопортрет. Київ : Родовід, 2012. 108 с. : іл. (Мала серія українського модернізму).

Павлова Т. Авангард в образотворчому мистецтві Харкова ХХ століття : дис… д-ра мистецтвознавства: 17.00.05 / Павлова Тетяна Володимирівна. Львів, 2018. 645 с., іл.

Петрова О. Від авангарду до полістилізму та мистецтва «гипертексту» (з мистецького досвіду України 30-90 років). Наукові записки. Національний університету «Києво-Могилянська академія». Т. 2 : Культура. Київ, 1997. С. 150–156.

Скляренко Г. Авангард в Україні: обшири явища, етапи розвитку. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: Зб. наук. пр. Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2009. Вип. 9. С. 318–322.

Сусак В. Паризький період Михайла Бойчука. ХДАДМ. 2005. №9. С. 96–110.

Авраменко О. Терези долі Віктора Зарецького / Інститут проблем сучасного мистецтва АМУ. Київ : Інтертехнологія, 2006. 256 с. : 16 іл.

Петрова О. Від нормативності до творчого плюралізму. Живопис 60-80-х ХХ століття. Третє око: Мистецькі студії : Монографічна збірка статей / Ольга Петрова ; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. Київ : Фенікс, 2015. 480 с. : іл., кольор. вкл. : XL с. С. 17–32.

Скляренко Г. Українське мистецтво другої половини ХХ століття: регіональні проблеми та загальний контекст. Студії мистецтвознавчі. 2009. № 1. С. 67–78.

Скляренко Г. До проблеми національного відродження в українській культурі та мистецтві ХХ сторіччя / Г. Скляренко. Художня культура. Актуальні проблеми. 2013. Вип. 9. С. 79–92.

Голуб О. Свято непокори та будні андеграунду. Життєпис двох не визнаних за життя художників, з коментарями. Київ : Видавничий дім «Антиквар», 2017. 272 с.

Тарасенко А. Порталы мифа: Изобразительное искусство Одессы второй половины ХХ-начала XXI века в пространстве «большого времени» / Андрей Тарасенко; Южно-Украинский национальный педагогический университет им. К.Д. Ушинского. Одесса, 2014. 272 с.

Петрова О. Художній авангард як модель «національного стилю». Культурологічні студії: Зб. наук. пр. Редкол. : О. Погорілий (гол. ред.) та ін.; НаУКМА. Каф. Культурології та археології. Київ, 1999. Вип. 2. С. 221–229.

Мархайчук Н. Концепція ненаративності в контексті розвитку вітчизняного нефігуративного живопису ХХ століття : автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / Н.В. Мархайчук; Харків. держ. акад. дизайну і мистец. Х., 2006. 21 с.

Яковець І.О. Візуальні мистецтва в контексті розвитку культури інформаційного суспільства. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. Харків : ХДАДМ, 2014. № 1. С. 121–125.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-13

Як цитувати

Юр, М. В. (2022). АВТОРСЬКА МОДЕЛЬ МИСТЕЦТВА В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ. Український мистецтвознавчий дискурс, (2), 58–70. https://doi.org/10.32782/uad.2021.2.6