ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РЕСТАВРАЦІЙНИХ МАЙСТЕРЕНЬ У КІНЦІ 1930-Х – 1970-ТИХ РОКАХ

Автор(и)

  • Дар’я Дмитрівна Іваницька

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2023.3.6

Ключові слова:

реставрація, експертні висновки, оціночно-закупівельна комісія України, хімік-технолог, фізико-хімічні дослідження творів, Державні науково-дослідні реставраційні майстерні, Національний науково-дослідний реставраційний центр України

Анотація

У статті розглянуто експертну діяльність Державних науково-дослідних реставраційних майстерень (ДНДРМ) з кінця 1930-х по 1970-ті рр. Використано методи індукції та дедукції, а також компаративний. За короткий період діяльності, а саме, перед Другою Світовою війною, вийшли друком у журналі «Малярство та скульптура» публікації співробітників ДНДРМ: М. Чорногубова, В. Лоханько, Л. Калениченка. З 1946 по 1949 рік в майстернях працювала хімік Т. Флорова, яка керувала роботою лабораторії. Вона залишила по собі ґрунтовні науково-дослідні статті до потреб реставраторів, які так і залишилися неопублікованими. Її доробок вперше проаналізовано та введено нами до наукового обігу. Значний внесок у розвиток мікрохімічних досліджень належить також послідовниці Т. Флорової – Р.І. Каганович. З утворенням закупівельної комісії у 1945 р., реставраторів ДНДРМ постійно долучають до експертизи творів, які пропонувались для закупівлі музеям. Зберіглася низка експертних висновків, виконаних реставраторами майстерень (Ф.І. Демидчуком-Демчуком, Д.Н. Невкритим, І.П. Дорофієнко, П.І. Кодьєвим, Є.А. Афанасьєвим). Тема експертної діяльності ДНДРМ до часів реорганізації її у Національний науково-дослідний реставраційний центр України (ННДРЦУ) та утворення відділу експертизи у такому обсязі розглядається вперше. Висвітлення даного аспекту діяльності ДНДРМ, яка з часів свого заснування втілювала основні тенденції наукової реставрації в Україні, значно збагатить її історію. Експертиза творів мистецтва є на сьогодні одним з перспективних напрямків діяльності, що дозволяє суттєво уточнити й навіть значно змінити уявлення про окремі твори мистецтва, які становлять культурну спадщину України й світу.

Посилання

Цитович В.І. Світло й тіні спадкування культури (імітація, фальсифікація та експертиза мистецьких творів). Антиквар. 2000. № 4–6 (С. 36–44); № 7–9. С. 50–58.

Цитович В.І. Реставрація: між парадигмою і теорією. Пам’ятки України. 2004. Ч. 2. С. 30–57.

Цитович В. И. Эксперты и фальсификаторы. Проблемы экспертизы живописи в Украине. Антиквар. 2006. № 2. С. 54–57.

Цитович В.І. Експертиза творів образотворчого мистецтва: живопис (методологія та практика) навчальний посібник. НАКККіМ. Київ, 2018. 232 с.

Тимченко Т.Р. Викладання техніко-технологічних дисциплін у КДХІ у 1920–1930-х роках. Українська Академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. Київ. НАОМА, 2014. С. 5–17.

Тимченко Т.Р. Експертиза творів образотворчого мистецтва: живопис (історія та методологія) навчальний посібник. НАКККіМ. Київ, 2017. 120 с.

Наука. Мистецтво. Студії. Освіта. Технологічні дослідження творів мистецтва з колекції музею Ханенків / О.Б. Андріанова, С.О. Біскулова, О.В. Живкова, Т.Р. Тимченко, К.Є. Чуєва. Київ : 2019. 40 с.

Наука, Мистецтво. Студії, Освіта. Технологічні дослідження творів європейської графіки з колекції Музею Ханенків: методичний посібник / О.Б. Андріанова та ін. Київ : 2020. 64 с.

Шимоня І.В. Дослідження творів живопису в ультрафіолетовому випромінюванні при проведенні мистецтвознавчої експертизи. Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю створення Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса. м. Харків, 10–11 жовтня 2018 р., Харків, 2018. С. 223–224.

Кісіль Н.В. Експертиза творів образотворчого мистецтва, як об’єктів авторського права: загальні положення та підходи до вирішення експертних завдань. Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О.Г. Рувін (голов. ред.) та ін. Київ, 2021. Вип. 66. С. 980–994.

Шульга О.О. Судово-мистецтвознавча експертиза у кримінальному судочинстві України: дис. … канд. Юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2020. 273 с.

Новікова К.В., Міщенко І.І., Солодовніков І.В. та ін. Методика мистецтвознавчої експертизи (Загальна частина). Київ. : ДНДЕКЦ МВС України, 2019. 73 с.

Тимченко Т.Р., Петліна Д.Д. До витоків експертизи живопису в Україні. Тексти культури: Дослідження, інтерпретація : Зб. наук. Праць. І.М. Юдкін – Ріпун, С.В. Оляніна та ін. Київ : Інститут культурології НАМ України. 2017. С. 127–154.

Петліна Д.Д. Національний науково-дослідний реставраційний центр України в довоєнних публікаціях його працівників. Дослідження, консервація, реставрація рухомих пам’яток історії та культури: традиції, інновації : наукові доповіді Х міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 24–27 травня 2016 р. Київ, 2016. ННДРЦУ. С. 263–265.

Тимченко Т.Р. Принципи реставрації музейних пам’яток у Реставраційній майстерні Всеукраїнського музейного містечка (1924–1934 рр.). Могилянські читання. Зб. наук. праць. Київ, 2003. НКПІКЗ. С. 434–444.

Тимченко Т.Р. Київська школа реставрації станкового малярства (1920-1930 рр.). Пам’ятки України. 2001. Ч.4. С. 48–71.

Чорногубов М. Знайдено картину І.Ю. Рєпіна. Малярство і скульптура. 1938. №7. С. 26–29.

Чорногубов М. Знайдено картину К.Ф. Гуна. Образотворче мистецтво. 1938. № 4. С. 32.

Чорногубов М. Портрет роботи К. Бегаса. Образотворче мистецтво. 1940. №2. С. 27.

Чорногубов М. Знайдено твір Доу. Образотворче мистецтво. 1940. №3. С. 26.

Чорногубов М. Знайдено портрет роботи Рейнольдса. Образотворче мистецтво. 1940. №10. С. 27–29.

Чорногубов М. Федотівські твори у Київському музеї російського мистецтва. Образотворче мистецтво. 1940. №12. С. 26–32.

Чорногубов М. За наукове обґрунтування атрибуцій. Образотворче мистецтво. 1941. №4. С. 32.

Лоханько В. Підготовка полотна для олійного живопису. Малярство і скульптура. 1938. № 6. С. 31–32.

Калениченко Л. Реставрація пам’яток мистецтва. Образотворче мистецтво. 1938. № 12. С. 20–26.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 4763. Оп. 1. Спр. 21.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України. Ф. 1099. Оп. 1. Спр. 27.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України. Ф. 1099. Оп. 1. Спр. 33.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України. Ф. 1099. Оп. 1. Спр. 30.

Флорова Т.І. Научные проблемы в области реставрации живописи. Недатована. (зберігається у бібліотеці ННДРЦУ) Інв. № 2476.

Флорова Т.І. О значимости некоторых химматериалов при реставрации живописи. (16.12. 1947 р.); (зберігається у бібліотеці ННДРЦУ) Інв. № 2476.

Флорова Т.І. О методе компенсации для возвращения адгезионных свойств и элестичности маслянной пленки. (Ч.1.; червень 1946 р.) (зберігається у бібліотеці ННДРЦУ) Інв. № 2476.

Флорова Т.І. О методе компенсации для возвращения адгезионных свойств и элестичности маслянной пленки. (Ч. 2.; квітень 1947 р.); машинопис (зберігається у бібліотеці ННДРЦУ) Інв. № 2476.

Флорова Т.І. О пожелтении лаковой пленки на картине. (червень 1947 р.); машинопис (зберігається у бібліотеці ННДРЦУ) Інв. № 2476.

Флорова Т.І. О составах для очистки картин. (без дати, однак за посиланнями на літературу можемо стверджувати, що вона написана не раніше 1947 р.); машинопис (зберігається у бібліотеці ННДРЦУ) Інв. № 2476.

Флорова Т.І. Об уменьшении гидрофобности масляной пленки. (травень 1949 р.) машинопис (зберігається у бібліотеці ННДРЦУ) Інв. № 2476.

Тимченко Т.Р. Музейний напрям реставрації в Україні. Київська школа 1920–1940 рр. : дис. … канд. Мистецтвознавства : 17.00.08. Київ, 1998. 242 с.

Лоханько Ф.П., Флорова Т.І. Художні матеріали. Техніка живопису. Київ. 1960. 141 с.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України. Ф. 1099, Оп. 1, Спр. 117.

Каганович Р.И. Капельный анализ гуммиклеев в материалах живописи. Сообщения ВЦНИЛКР. Вып. 29. Москва : ВЦНИЛКР. 1975. С. 11–12.

Каганович Р.И. К методике анализа пигментов живописи. Сообщения ВЦНИЛКР. Вып. 14. Москва : ВЦНИЛКР. 1965. С. 34–68.

Каганович Р.И. Химический анализ яично-темперного связующего станковой живописи микрохимическим методом. Сообщения ВЦНИЛКР. Вып. 21. Москва : ВЦНИЛКР. 1968. С. 36–41.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України. Ф. 1099. Оп. 1. Спр. 32

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України. Ф. 1099. Оп. 1. Спр. 42.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України. Ф. 1099. Оп. 1. Спр. 20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-22

Як цитувати

Іваницька, Д. Д. (2023). ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РЕСТАВРАЦІЙНИХ МАЙСТЕРЕНЬ У КІНЦІ 1930-Х – 1970-ТИХ РОКАХ. Український мистецтвознавчий дискурс, (3), 44–54. https://doi.org/10.32782/uad.2023.3.6