ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ НІНИ ФЕДОРОВОЇ В ХУДОЖНЬОМУ ОБРАЗІ КИЄВА (ГЛЕЧИКИ)

Автор(и)

  • Алла Володимирівна Дяченко

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2023.2.7

Ключові слова:

«Лабораторія Ніни Федорової», «Софійська гончарня», художня кераміка, майолікові вироби, декоративне оздоблення Києва, гончарні вироби, глечики

Анотація

У статті розглянуто діяльність «Експериментальної майстерні художньої кераміки» на території заповідника «Софія Київська», яку називали «Софійська гончарня», або «Лабораторія Ніни Федорової», де формувалися сучасні тенденції художньої кераміки. Виявлено творчі пошуки митців, які створювали керамічні вироби, що розкривали художній образ Києва загалом, а також такі гончарні вироби, як вази та глечики традиційних форм зокрема. Їхні роботи зберігаються в Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного та Центральному державному архіві-музею літератури і мистецтва України. «Експериментальну майстерню художньої кераміки» створено для впровадження нових рішень декоративної пластики під час післявоєнної відбудови Києва; очолила її Ніна Іванівна Федорова, яка запровадила нові технології керамічних виробів в Україні. Вивчено й проаналізовано наукові праці сучасних український учених щодо тенденцій розвитку художньої кераміки. Розкрито основні принципи діяльності колективу під керівництвом Н. Федорової, а саме: орієнтація на традиції української народної кераміки, новаторський підхід у їх застосуванні, творча співпраця професійних художників, технологів, архітекторів та народних майстрів. Відбудування зруйнованої війною країни та декоративне оздоблення будівель керамікою – першочергове завдання «Лабораторії Ніни Федорової», що дало змогу відобразити художній образ Києва. Продемонстровано твори, виготовлені в майстерні, щодо оздоблення станцій метро Києва, інтер’єру Дому кіно, ресторану «Дніпро» тощо. Розглянуто особливості народних класичних глечиків, створених у майстерні, та форми традиційних декоративних ваз, а саме їх пластичність, виразну монументальність та органічне поєднання орнаментики й колористики. Майстри лабораторії Ніни Федорової, використовуючи нові засоби декорування, застосовуючи на свій творчий потенціал, передовий досвід, який реалізували в творчій діяльності, створили неперевершені вироби декоративно-ужиткового мистецтва, що розкривають особливий художній образ Києва й традиції в гончарстві.

Посилання

Академія архітектури УРСР (1944–1956): бiблiогр. письм. довідка / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-будів. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад. Д. О. Мироненко ; редкол.: Г. А. Войцехівська, Д. О. Мироненко, С. М. Смирнова. К., 2015. 34 с.

Бекетова І. Софійська гончарня. Образотворче мистецтво. 2007. № 3 (63). С. 109–111.

Бекетова І. Експерементальна майстерня. Творчий осередок. До 100-річчя Ніни Федорової. К., 2007. С. 1.

Голубець О. Мистецтво XX століття: український шлях. Львів: Колір ПРО, 2012. 200 с.: іл.

Долинський Л. В. Мотиви українського народного мистецтва в розписуванні порцеляни. Народна творчість та етнографія, № 2. К., 1960.

Друга національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному»: Альбом-каталог / Авт.-упоряд. О. Пошивайло. Опішне, 2011. – 312 с.

Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в современном интерьере. Киев : Будівельник, 1986. 200 с.

Івашків Г. Декор української народної кераміки XVI – першої половини XX століть. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. 544 с.

Історія українського мистецтва: У 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник, наук. ред. Т. Кара-Васильєва. К., 2007. Т. 5: Мистецтво ХХ століття. 1048 с.: іл.

Кара-Васильєва Т. Сучасне декоративне мистецтво України – нова парадигма ХХ століття // МІСТ:

Мистецтво, історія, сучасність, теорія: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва НАМУ. К., 2003. Вип. 1. С. 69–70.

Колупаєва А. Українські кахлі XIV – початку XX століть. Історія. Типологія. Іконографія. Ансамблевість. Львів. 2006. 384 с.

Мисюга Б.В. Галина Севрук. Альбом-монографія. Львів, Київ: Смолоскип, 2011. 240 с.

Нога О. Українська художньо-промислова кераміка Галичини (1840-1940) / Олесь Нога. Львів : Українські технології, 2001. 392 с.

Нога О., Шмагало Р. Між Сходом і Заходом. Кераміка Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. в контексті міжнародних зв’язків. Контакти і взаємовпливи. Львів, 1994. 120 с.

Перша національна виставка-конкурс художньої кераміка «КерамПІК у Опішному»: Альбом-каталог / Авт.- упоряд. О. Пошивайло. – Опішне, 2010. – 208 с.

Тищенко О., Логвинська Л. Давньоруська, російська і українська майоліка. Бесіди про монументальне та декоративно-прикладне мистецтво К., 1966. С. 120.

Третя національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному»: Альбом-каталог / Авт.-упоряд. О. Пошивайло. Опішне, 2012. – 408 с.

Українська керамологія: Національний науковий щорічник. За рік 2007: Атрибуція кераміки в Україні /За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. Опішне: Українське Народознавство, 2011. Кн.III. Т.2. 376 с.: іл.

Чегусова З. Декоративне мистецтво України кінця XX століття. 200 імен. К., 2002. 511 с.: іл.

Чегусова З., Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю». Київ: Либідь, 2005. 280 с.: іл.

Чегусова З.В. Історія діяльності та внесок у розвиток комплексного архітектурно-художнього вирішення інтер’єрів різних типів споруд України 1970-х – 1990-х років Науково-дослідного центру монументально-декоративного мистецтва КиївЗНДІЕП. Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. К., 2003. с. 208–210.

Шмагало Р. Аналіз художніх особливостей творів гончарних промислів (в аспекті народних традицій і запитів ринку). Українська керамологія. Опішне, 2001. № 1. С. 128–153.

Шмагало Р. Професійна художня кераміка України на виставках (рубіж ХІХ–ХХ ст.) / Р. Шмагало // Вісник Львівської академії мистецтв. Вип. 6. Львів, 1995. С. 49–56.

Шолуха О. М. Миргородська школа мистецької кераміки в художній культурі України кінця ХІХ – першої третини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури» / Шолуха Олександр Миколайович ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. Київ, 2020. 18 с.

Лабораторія Ніни Федорівни: колір – бичача кров. URL: https://supportyourart.com/columns/ninafedorova.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-04

Як цитувати

Дяченко, А. В. (2023). ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ НІНИ ФЕДОРОВОЇ В ХУДОЖНЬОМУ ОБРАЗІ КИЄВА (ГЛЕЧИКИ). Український мистецтвознавчий дискурс, (2), 53–64. https://doi.org/10.32782/uad.2023.2.7