ГЕРМЕНЕВТИЧНА МОДЕЛЬ ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО АВАНГАРДУ

Автор(и)

  • Віктор Карпов
  • Ганна Лимар

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2022.1.4

Ключові слова:

теорія авангарду, Петер Бюргер, Хосе Ортега-і-Гассет, Вальтер Бен’ямін, герменевтика, витоки авангарду, український авангард.

Анотація

На основі аналізу положень теорії авангарду Петера Бюргера, теоретиків мистецтва Хосе Ортеги- і-Гассета, Вальтера Бен’яміна пропонується герменевтична модель формування витоків українського авангардного живописного мистецтва. Стверджується, що поява авангарду є творчою рефлексією на зміни в економічних підсистемах суспільства та явищем самокритики мистецтва, проєкцією історичного поступу мистецтва крізь розвиток суспільства. Герменевтична модель авангардного мистецтва базується на структурному аналізі художнього процесу в його конкретно-історичних умовах розвитку. В основі появи авангарду лежить спроба утвердження нового ідеалу справедливості через деструкцію традиції, що дозволяє інтерпретувати твори мистецтва авангарду як наративну схему, у якій не співпадають ідейні уявлення та суспільні очікування з реальною суспільною функцією. У процесі розвитку авангарду відбувається зміна інституціональної сутності мистецтва, а протиріччя між традиційними способами художнього відображення та новими художніми засобами образного творення становлять основу його естетики. Авангард постає як нова естетична категорія на тлі історичних подій розвитку людства, як інструмент вироблення естетичного коду. Авангард ліквідував єдиний стиль та канон і зробив категорію художнього методу універсальною, загальнохудожньою категорією, що відкрило антропологічну безмежність світу мистецтва в його нонсоціальному значенні. Український художній авангард сформувався на основі синтезу передових ідей європейської естетики з елементами національної культури. Естетичні концепції європейських авангардних течій послугували творчою основою авангардних течій українського мистецтва, до яких належать кубофутуризм, супрематизм, кубізм у скульптурі. Авангард виступає складовою частиною відносин у дихотомії мистецтво та суспільство, як суспільне явище в духовній сфері, яка відповідає логіці розвитку суспільства.

Посилання

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. Москва : РГГУ, 2012. С. 206.

Бюргер П. Теория авангарда. Москва : V-A-C Press, 2014. 200 с.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. Москва : Прогресс, 1988. С. 345.

Демиденко Я.С. Український авангардизм: філософсько-естетичний дискурс : дис. на здоб. канд. філос. наук за спец. : 09.00.08 «Естетика». Київ : Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2017. 198 c.

Канішина Н.М. Художньо-естетичні засади українського аванґардного мистецтва першої третини ХХ століття : автореф. дис. на здоб. канд. філос. наук за спец. : 09.00.08 «Естетика». Київ : Київський університет імені Тараса Шевченка, 1999. 20 c.

Карпов В.В. Нейроарт як естетичне перетворення світу реальності. Український мистецтвознавчий дискурс, 2021. № 1. С. 21–40. 7. Крюкова Г.О., Крюк О.О., Мостовщикова Д.О. Карта українського авангарду. Логос, 2020. № 8. С. 1–7.

Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов / Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Москва : Издательство политической литературы, 1968. Т. 46. Ч. 1. С. 42.

Маркузе Г. Аффирмативный характер культуры. Критическая теория общества. Избранные работы по философии и социальной критике. Москва : Астрель, 2011.

Столярчук Н. Український авангард ХХ століття : навчальний посібник. Луцьк : Вежа-Друк. 2015. 180 c.

Столярчук Н. Український кубофутуризм: екстерівський варіант. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2014. № 18. C. 134–140.

Хосе Ортега-и-Гассет. Адам в раю / Перевод В.В. Симонова. Mосква : Изд. «Эстетика. Философия культуры», 1991 г. 20 c.

Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. Москва : Прогресс-Академия, 1992. 227 c.

Чоп Т.О. Концептуалізація традиції та новації у дискурсі футуризму. Perspective Innovations In Science, Education, Production And Transport, December 2013. URL: https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/ the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2013.

Юр М.В. Метамодель українського живопису : монографія. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. 428 с.

Янішевська Н.С. Геометричний орнамент в образно-пластичній мові українського мистецтва 1910–1930 рр. (культурологічний аспект) : дис. на здоб. канд. мист. за спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури». Львів : Львівська національна академія мистецтв, 2017. 261 c.

Karpov V., Syrotynska N. Homo parvus mundus est: imagination as a tool of knowledge and formation of the world. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва : науковий журнал. Київ : НАКККіМ, 2019. № 1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-21

Як цитувати

Karpov, V., & Lymar, A. (2022). ГЕРМЕНЕВТИЧНА МОДЕЛЬ ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО АВАНГАРДУ. Український мистецтвознавчий дискурс, (1), 28–39. https://doi.org/10.32782/uad.2022.1.4