ГЛАМУР У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/uad.2021.2.1

Ключові слова:

гламур, мистецтво, дискурс, симулякр, краса, красивість

Анотація

У статті представлено дослідження гламуру як сучасного феномену, виявлено його соціокультурні аспекти, проаналізовано особливості репрезентації цього явища у візуальному мистецтві, виділено основні напрями дослідження гламуру в мистецтвознавчому дискурсі. Мета статті – дослідити та систематизувати наявні теорії щодо концептуалізації гламуру в сучасному мистецтвознавчому дискурсі з дотриманням об’єктивності та неупередженості, відмовившись від оціночно-емоційних конотацій (як позитивних, так і негативних). Теоретико-методологічною базою роботи є принцип трансдисциплінарності та такі філософські й загальнонаукові методи та підходи, як феноменологічний, системний, семіотичний, історичний, аксіологічний, що дозволяють вивчати явище гламуру у руслі різних дослідницьких оптик. Рубіж ХХ–ХХІ століть характеризується важливими суспільно-політичними, соціально-економічними та соціокультурними перетвореннями, перспективи яких поки що складно повністю усвідомити й оцінити. Візуальне сприйняття стає своєрідною схемою-ядром сучасної культурно-мистецької парадигми, а виробництво та споживання образів є однією з характерних особливостей сьогодення. Гюнтер Андерс (Anders) у своєму есе «Світ як фантом і матриця» розмірковує про наслідки сучасного «потоку образів» – потоку, який поширює розхожі образи у формі світлин, листівок, постерів, журналів, продукції кіно, телебачення й інтернету. Він вважає, що сучасний світ характеризується «гіпертрофією візуальної продукції», а глобальний потік образів заявляє про процес зціплення людської суб’єктивності з виробничими силами індустріального апарату [24]. «У наш час образ речі переважає над самою річчю, копія – над оригіналом, подання – над дійсністю, видимість – над сутністю…» [8]. Споживання видовища й ілюзій замість або поряд з матеріальними благами – реальність сучасної культури та мистецтва. Без перебільшення можна стверджувати, що одним із найбільш поширених і домінантних візуальних (медійних) образів сьогодення можна вважати гламурний, який створюється, поширюється, рекламується й існує лише завдяки діяльності засобів масової інформації та комунікації, світу моди й індустрії розваг. В цьому контексті дослідження такого явища як гламур, який сьогодні є глобальним явищем, продуктом техногенних процесів, прояви якого ми спостерігаємо в різноманітних національних культурах набуває особливої актуальності. Недостатнє осмислення питань, пов’язаних з українським гламуром, його відмінністю від іноземного прототипу «glamour», становить значний інтерес для наукового дослідження.

Посилання

Безугла Р.І. Гламур в контексті класичних естетичних категорій та паракатегорій некласичної естетики. Art and Design. № 2. Київ : КНУТД, 2019. С. 40–51.

Безугла Р.І. Гламур: художні цінності, історична динаміка та форми: монографія. Київ : НАКККіМ, 2019. 348 с.

Бондарь Б. Не дорог квас, дорого изюминка к квасу. Порто-Франко. 2006. № 14. URL: http://4friends.od.ua/-portofr/index.php?art_num. (дата звернення: 28.02.2021).

Бражникова Я. Закат гламура. Правый взгляд. 2006. URL: http://www. pravaya. ru/look/10208. (дата звернення: 22.04.2021).

Бычков В.В. К проблеме метафизики эстетического опыта. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Вып. 3. Москва : ИФ РАН, 2008. 247 с.

Власов В.Г. Стили в искусстве : словарь. Т. 1. Санкт-Петербург : Кольна, 1995. С. 540, 544.

Дебор Г. Общество спектакля / пер. с фр. C. Офертаса и М. Якубович. Москва : Логос, 1999. 224 с.

Долецкая А. Vogue – это не только журнал. Это эстетика бытия. Критическая Масса. 2004. № 4. URL: www.magazines.russ.ru (дата звернення: 23.08.2021).

Зарубина Н.Н. Повседневность в контексте социокультурных трансформаций российского общества. Общественные науки и современность. 2011. № 4. С. 61.

Зверева В. Позывные гламура. Искусство кино. 2006. № 11. URL: http://www.kinoart.ru/(дата звернення: 18.06.2021).

Иванов Д.В. Глэм-капитализм. Санкт-Петербург : Петербургское востоковедение, 2008. 176 с.

Иванов Д.В. Глэм-капитализм: общество потребления в ХХІ в. Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. ХІV. № 5 (58). С. 9–28.

Иванова Н. Гламурно-глянцевая революция уже произошла. Полит.ру. 2009. 25 апреля. URL: http:// www.polit.ru/culture/2006/03/13revoljucia.html (дата звернення: 25.09.2021).

Кривега Л.Д. Гламур як стиль життя сучасної людини. URL: http://intkonf. org/doktor-filos-naukkrivega-ld-glamur-yak-stil-zhittya-suchasn oyi-lyudini/ дата звернення: 25.09.2021).

Малышев И.В. Эстетический идеал: истоки и функции. URL: https://www.proza.ru/2010/12/15/433 (дата звернення 24.09.2021).

Маньковская Н.Б. Париж со змеями (введение в эстетику постмодернизма). Москва, 1995. С. 99.

Мусвик В. Нарративная логика гламура. Журнальный зал, «НЛО». 2010, № 103. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2010/103/mu34-pr.html (дата звернення: 26.08.2021).

Никольский Е. Гламур в системе эстетических категорий. Часть І. Гламур и высокие категории: космическая несовместимость. Международный электронный научный журнал. 2017. № 1. URL: http://st-hum.ru/en/node/503 (дата звернення 21.04.2021).

Никольский Е.В., Миронов К.Г. Феномен гламура: минувшее, настоящее, грядущее. Москва : Ленанд, 2018. 400 с.

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук, Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. Москва : Азбуковник, 1999. 944 с.

Ростовцева Л.И. “Homo glamouricus”, или «Человек гламурный» в России. Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 2009. № 6. С. 264–281.

Руднева Д.А. Гламур и его презентации в культуре постиндустриального общества на рубеже ХХ–ХХІ вв. : автореф. дис. ... канд. культурологии: 24.00.01. Екатеринбург, 2011. 19 с.

Свендсен Л. Философия моды / пер. с норв. А. Шипунова. Москва : Прогресс-Традиция, 2007. 256 с.

Смирнова Д. Подсудимый не всегда и не везде был таким гадом. Критическая Масса. 2004. № 4. URL: www.magazines.russ.ru (дата звернення: 25.04.2021).

Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля. URL: http:// slovari.yandex.ua/~книги/Толковый% 20словарь%20Даля/~Ро/3/ (дата звернення: 15.06.2021).

Толстая Т. Я планов ваших люблю гламурьё. URL: http://scripts.online.ru/ misc/news/98/09/10_229.htm (дата звернення: 13.03.2021).

Точилов К.Ю. Гламур как эстетический феномен: генезис и исторические модификации : автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.04. Москва, 2011. 23 с.

Усков Н. Суверенный гламур. GO. 2006. № 7. С. 25–29.

Цимерман Ю.А. Демонстративное потребление в современном обществе (институциональный анализ) : автореф. дис. … канд. эконом. наук: 08.00.01. Москва, 2007. 24 с.

Школьна О.В. Гламур як новітня квазіестетична категорія в системі критеріїв художності сучасного твору з порцеляни. Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. / Нац. акад. мистецтв України; Ін-т пробл. сучас. мистец. Київ : Муз. Україна, 2010. Вип. 11. С. 186–195.

Электронный словарь. URL: http://www.chtotakoe.info/articles/ glamur_ 48.html (дата звернення: 27.04.2021).

Brown J. Glamour in six dimensions: modernism and the radiance of form. N.Y. : Cornell University Press, 2009. 216 p.

Capusso P. Culture del consume. Bologna : Il Mulino, 2006. Pp. 188–195.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-13

Як цитувати

Безугла, Р. І. (2022). ГЛАМУР У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ. Український мистецтвознавчий дискурс, (2), 6–15. https://doi.org/10.32782/uad.2021.2.1

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають